TQM ย้ำ แผนซื้อหุ้น TQR จาก ‘กลุ่มพรรณนิภา’ ยังไม่สรุป

HoonSmart.com>> “ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น” แจงอยู่ระหว่างศึกษาแผนลงทุน TQR ยังไม่สรุปความชัดเจน หลังมีข่าว ‘กลุ่มพรรณนิภา’ เตรียมขายหุ้นให้บริษัท

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถามเกี่ยวกับการจะเข้าทำรายการซื้อขายหุ้น บริษัท ทีคิวอาร์ (TQR) ผ่านกลุ่มพรรณนิภาว่า การทำรายการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่มีข้อกำหนดชัดเจนของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นั้น บริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายและปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด

ส่วนการเข้าลงทุนใน TQR นั้นยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องจำนวนหุ้นที่จะลงทุนดังที่ได้เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจากการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการนำเรื่องเข้าขอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ด้านบริษัท ที คิว อาร์ (TQR) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นใหญ่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด