“โทล์ลเวย์” ให้ความรู้ด้าน CSR นิสิตม.เกษตรศาสตร์ต่อเนื่องปีที่ 3

ปรางแก้ว ทองดี (แถว2 ด้านซ้ายแมสคอท) ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมทีมงาน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ในทุกแง่มุม ให้แก่นิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี