SCN เฮ! อนุญาโตฯ ชี้ขาดชนะคดีซื้อขายก๊าซ สั่ง ECOR จ่ายค่าเสียหาย 40 ลบ.

HoonSmart.com>> “สแกน อินเตอร์” เผยอนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดให้ชนะคดีข้อพิพาทหลุมก๊าซ จังหวัดเพชรบูรณ์ สั่ง “อีโค โอเรียนท์” ชดใช้ค่าเสียหาย 40.71 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี

บริษัท สแกน อินเตอร์ (SCN) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2564 บริษัทฯ ได้รับคำวินิจฉัยชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทเป็นผู้ชนะคดีพิพาทที่ยื่นเรียกร้องให้บริษัท อีโค โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) หรือ ECOR รับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ ECOR ผิดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ โดยคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ ECOR ชำระเงินจำนวน 40.71 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันเสนอข้อพิพาท ยื่นเสนอข้อพิพาทวันที่ 15 เม.ย.2563 จนกว่า ECOR จะชำระให้บริษัทเสร็จสิ้น

การชนะคดีในครั้งนี้มีเหตุมาจากการที่บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากหลุมก๊าซ จังหวัดเพชรบูรณ์ กับ ECOR ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขุดเจาะหลุมปิโตรเบียมและก๊าซธรรมชาติ โดยมีข้อตกลงในสัญญาส่าจะมีก๊าซให้ในปริมาณจำนวน 700,000 ลูกบาศก์หุดมาตรฐานต่อวัน เป็นระยะเวลา 10 ปี แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่า ECOR ไม่สามารถจัดหาก๊าซให้กับบริษัทได้ตามสัญญา และ ECOR ไม่สามารถจัดหาหลุมก๊าซใหม่ที่มีคามเหมาะสม เพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาได้

บริษัทจึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้ ECOR รับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ ECOR ผิดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

ทั้งนี้ บริษัทเห็นพ้องด้วยกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป