TISCO จัดทัพตั้ง ‘ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์’ CEO – ‘เมธา ปิงสุทธิวงศ์’ คุมแบงก์

HoonSmart.com>> “บอร์ด “ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป” ไฟเขียวตั้ง “ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดัน “เมธา ปิงสุทธิวงศ์” นั่งกรรมการอำนวยการกลุ่มทิสโก้ ควบกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบงก์ทิสโก้ รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดีเดย์ 1 เม.ย.64

เมธา ปิงสุทธิวงศ์, ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

คณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามแผนการบริหารงาน เพื่อสนับสนุนการสืบทอดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป โดยแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และ นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการกลุ่มทิสโก้ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

สำหรับพันธกิจสำคัญ ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable Growth) 2) การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีที่สุด (Drive Efficiency) โดยใช้กระบวนการทำงานที่ผสมผสานทั้ง People Process Technology และ Data และ 3) การบริหารความพึงพอใจและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสืบทอดและสานต่อวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มทิสโก้มาตลอด 52 ปี รวมถึงการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ นั่นคือ วัฒนธรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Culture of Innovation) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มทิสโก้สามารถรองรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น