TTA ไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนดมูลค่า 1,805 ลบ.

HoonSmart.com>> “โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์” ชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 3 ปีครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่า 1,805 ล้านบาท

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) แจ้งว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปีมูลค่า 1,805 ล้านบาท ได้ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนท้้งเงินต้นและชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้วนแล้วในวันครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา