ตลท.เพิกถอนหุ้น TGCI พร้อมรับ COTTO ซื้อขาย 3 ส.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้น TGCI หลังควบรวม 4 บริษัทย่อยกลุ่มปูนซิเมนต์ไทยจบ พร้อมรับหุ้น COTTO เริ่มซื้อขายในตลาดดีเดย์ 3 ส.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ (TGCI) และบริษัทย่อย 4 บริษัทของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ได้แก่ (1) บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย (2) บริษัท เดอะ สยาม เซรามิคกรุ๊ปอินดัสทรี่ส์ (3) บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) และ (4) บริษัท เจมาโก ได้ดำเนินการควบบริษัทและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัทแล้ว ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO) จะรับโอนทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) และ 171 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TGCI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และรับหลักทรัพย์ของ COTTO เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 (มีผลในระบบการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2561) และเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.2561

ทั้งนี้ หุ้น COTTO จะเข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. และหุ้นชำระแล้ว จำนวน 5,962,621,233 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 5,962,621,233.00 บาท

COTTO เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังเป็นธุรกิจหลัก ภายใต้เครื่องหมายการค้า COTTO, SOSUCO และ CAMPANA และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

อนึ่ง เพื่อให้หลักทรัพย์ของ COTTO สามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29 (3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายการชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 กำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ COTTO ในวันที่ 3 ส.ค. 2561 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด