IPO ครึ่งปีแรกซบมูลค่าหด 2.5 หมื่นล้าน

ก.ล.ต.เปิดสถิติหุ้น IPO ระดมทุนครึ่งปีแรก 7 บริษัท มูลค่าเพียง 2.48 พันล้านบาท จากงวดปีก่อนมี 9 บริษัท กว่า 2.77 หมื่นล้านบาท ด้านตราสารหนี้ระดมทุนคึกคัก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลสถิติสำคัญในไตรมาส 2 ปี 2561 โดยมีหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 4 บริษัท ส่งผลให้ครึ่งปีแรกมีหุ้น IPO จำนวน 7 บริษัท มูลค่ารวม 2,482.80 บาท ลดลง 91% จากงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ที่มีจำนวน 9 บริษัท มูลค่ารวม 27,712.40 บาท

ด้านตราสารหนี้มีมูลค่าการเสนอขายทั้งในและต่างประเทศในงวดไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 1,181,500.98 ล้านบาทและครึ่งปีแรกของปีมีจำนวน 3,53,111.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2560 มีจำนวน 954,879.37 ล้านบาทและครึ่งแรกของปีมีจำนวน 1,733,559.20 ล้านบาท

ส่วนมูลค่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ในไตรมาส 2/2561 มีจำนวน 692 รุ่นและครึ่งแรกของปีมีจำนวน 1,412 รุ่น จากงวดไตรมาส 2/2560 มีจำนวน 486 รุ่นและครึ่งปีแรกมีจำนวน 1,02 รุ่น

ด้านข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนในไตรมาส 2/2561 มีจำนวน 224 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้บริหารและการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 86 เรื่อง, การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต 14 เรื่อง, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10 เรื่อง และอื่นๆ 114 เรื่อง ซึ่งมีเรื่องที่ยุติทั้งหมด 149 เรื่องและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 75 เรื่อง

นอกจากนี้มีการดำเนินคดีอาญาในไตรมาส 2/2561 ทั้งสิ้น 8 ข้อหา จำนวน 8 ราย เป็นเงินค่าปรับ 6,010,460 บาท จากไตรมาส 1/2560 มีจำนวน 18 ข้อหา จำนวน 14 รายและเป็นเงินค่าปรับจำนวน 3,869,300 บาท

ส่วนการกล่าวโทษมีจำนวน 5 คดี จำนวนผู้ถูกกล่าวโทษ 31 ราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2560 มีจำนวน 3 คดี จำนวนผู้ถูกกล่าวโทษ 13 ราย

สำหรับการดำเนินคดีทางแพ่งมีจำนวน 4 คดี จำนวนผู้กระทำความผิด 13 ราย ค่าปรับทางแพ่ง 126,327,915.65 บาท ชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับจำนวน 2,825,625 บาท จากไตรมาส 1/2560 มีเพียง 1 คดี จำนวนผู้กระทำผิด 2 ราย ค่าปรับทางแพ่ง 1,213,645.83 บาท และชดใช้เงินเทาผลประโยชน์ที่ได้รับจำนวน 704,250 บาท