“ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย” ซื้อหุ้น PRECHA 3.8% ขยับถือ 5.1%

HoonSmart.com>> “ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย” เข้าซื้อหุ้น “ปรีชา กรุ๊ป” สัดส่วน 3.869% ขยับถือหุ้น 5.119%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย ได้มาหุ้นของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป (PRECHA) เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564 จำนวน 3.869% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.119% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ