“สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” ซื้อหุ้น 7UP กว่า 3.72% ขยับถือ 8.23%

HoonSmart.com>> “สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น 7UP จาก “Advance Capital Partners pte.” สัดส่วนกว่า 3.72% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 8.23%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) โดยซื้อขายโดยตรงกับ Advance Capital Partners pte., LTD เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564 จำนวน 3.7185% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 8.2267% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ