KWM บุกธุรกิจกัญชง สกัด-ร่วมทุนแปรรูปเพื่อผลิตเครื่องสำอาง

HoonSmart.com>>”เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค” เดินหน้าธุรกิจกัญชง/กัญชา ตั้งบริษัทย่อยให้บริการสกัด ร่วมทุนกลุ่มพัฒนานิผล ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง   สกัด แปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากพืชผลทางการเกษตรและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 

น.ส. ติยาภรณ์ วนโกสุม กรรมการผู้จัดการบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค (KWM) เปิดเผยว่าบริษัทตั้ง 2 บริษัทย่อย คือ บริษัทเคดับบลิวเอ็ม แคนนาบิเทค โดยถือหุ้น 99.7% เพื่อให้บริการสกัดกัญชง/กัญชา และบริษัทแล็บแอคทีฟ มี KWM ถือหุ้น 51% ร่วมกับกลุ่มพัฒนานิผล 49% เพื่อดำเนินธุรกิจสกัด แปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากพืชผลทางการเกษตรและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการสกัดสารด้วยเทคโนโลยีการสกัดด้วยระบบ Supercritical Fluid Co2 และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในโครงสร้างการจัดการ

สำหรับบริษัท แล็บแอคทีฟ  เน้นการสกัดพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ (Non-Cannabis) ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ โดยเป็นการลงทุนร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งมีทรัพยากรพร้อมทั้งเภสัชกร นักเคมี และนักวิทยาศาสตร์ ในขณะที่บริษัท เคดับบลิวเอ็ม แคนนาบิเทค จะมุ่งเน้นให้บริการในการรับสกัดกัญชง/กัญชา (Cannabis) เป็นหลัก