ก.ล.ต.ร่วม UNDP-ChangeFusion จัดงาน Pitching ออนไลน์ธุรกิจเพื่อสังคม

HoonSmart.com>> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ United Nations Development Programme (UNDP) และ ChangeFusion จัดงาน “Impact Enterprise 20 Growing social impact investment in Thailand Virtual Pitching Event” เพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Impact Enterprise) มีโอกาสเสนอไอเดียทางธุรกิจต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ พร้อมจัดบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย และแนะช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุน ในวันที่ 18 และ 25 มี.ค.2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ รวมทั้งสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินการให้มีผลตอบแทนที่ยั่งยืน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

งาน Pitching ออนไลน์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจเพื่อสังคมนำเสนอรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับธุรกิจเพื่อสังคมของไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการระดมทุนผ่านตลาดทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจการ โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมนำเสนอไอเดียทางธุรกิจ จำนวน 10 ราย จากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธุรกิจที่ช่วยลดปริมาณขยะหรือการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่า ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับทราบข้อมูลภาพรวมและการเติบโตของธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการระดมทุน ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับการเตรียมความพร้อมในเรื่องขั้นตอน และแนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุนต่อไปด้วย