CWT ต้นทุนเพิ่ม หุ้นกู้ 400 ล. 1 ปี 9 เดือน จ่าย 5.75%

ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป เปิดขายหุ้นกู้ 1 ปี 9 เดือน ให้รายใหญ่ ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี ก่อนหน้า แจก 5.15% สำหรับ อายุ 2 ปี

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ชุดนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.61 โดยมีบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ส่วนวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนด

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯมีภาระต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2559 จำนวน 2 ล็อต ๆแรก เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2559 วงเงิน 150 ล้านบาท อายุ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ล็อตที่สอง เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ วันที่ 25-26 ต.ค.2559 วงเงิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.15%ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ