“ทองคำ มานะศิลปพันธ์” ตัดขาย SIMAT 2.84% เหลือถือ 7.16%

HoonSmart.com>> “ทองคำ มานะศิลปพันธ์” ตัดขายหุ้น SIMAT กว่า 2.84% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 7.16%

ทองคำ มานะศิลปพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 จำนวน 2.8429% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 7.1634% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์  แจ้งลาออก
จากตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คงเหลือไว้เฉพาะตําแหน่งกรรมการบริษัทเพียงตําแหน่งเดียว  มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ว่างลงต่อไป