AEC เสกตัวเลขทางบัญชี แก้ C รับทุนใหม่ เพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น

HoonSmart.com>>หึ่ง!บล. เออีซีจะมีผู้ถือหุ้นใหม่ หลังจัดโครงสร้างทุนด้วยวิธีรวมพาร์ ลดพาร์ หักลบตัวเลขทางบัญชี ล้างขาดทุนสะสม แก้ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น พลิกเป็นส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หนุนส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 95% ของทุนชำระแล้ว  ออกจากเกณฑ์ C สำเร็จ  แต่งตั้ง”ออมสิน ศิริ” เป็น CEO คนใหม่ 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี (AEC) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่  26 เม.ย. 2564 โดยการปรับโครงสร้างทุน ด้วยวิธีการรวมพาร์จากหุ้นละ  1 บาทเป็น 6 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นลดลงจำนวน 4,845,985,660 หุ้น เหลือจำนวน 969,197,132 หุ้น และออกหุ้นใหม่ 4 หุ้น เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้น แบ่งขายบุคคลในวงจำกัด(PP) 2 หุ้น คือน.ส. สุทธาทิพย์ บุญรักษ์เจริญ พนักงานของบริษัท และรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ(AEC-W6) อีก 2 หุ้น

หลังจากนั้นมีการลดพาร์ จาก 6 บาท เหลือ 1 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน 2,669,332,587 บาท และผลขาดทุนสะสม ที่มีอยู่ 855,897,658 บาท ทำให้บริษัทพลิกเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 45,496,030 บาท โดยการลดทุนลงจำนวน 4,845,985,660 บาท เหลือจำนวน 969,197,132 บาท และทุนชำระแล้วเหลือจำนวน 714,145,255 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ  680 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการหักลบตัวทางบัญชีเท่านั้น

“บริษัทโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,207,886 บาท และส่วนล้ำมูลค่าหุ้นอีก 0 บาท (จากที่มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น -2,669.33 บาท)เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 873,105,544 บาท บริษัทคงเหลือขาดทุนสะสม จำนวน 855,897,658 บาท หลังรวมพาร์ ลดพาร์ ล้างขาดทุนสะสม”บริษัทระบุ

การแก้ปัญหาครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 95% ของทุนเรียกชำระแล้ว สามารถออกจากเครื่องหมาย C ได้สำเร็จ จากเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%  ซึ่งบริษัทกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย C งวดปี 2563 ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ และแต่งตั้งน.ส.ออมสิน ศิริ เป็นกรรมการบริหารและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคนใหม่

แหล่งข่าวจากวงการตลาดทุนกล่าวว่า AEC กวาดล้างบ้านสะอาด ไม่มีขาดทุนสะสม ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และแก้เครื่องหมาย C ได้สำเร็จ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาเพิ่มทุน และใส่ธุรกิจใหม่ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้ในระยะยาว  จากที่ประสบปัญหาขาดทุนมานานหลายปี