CPF ซื้อหุ้นธุรกิจกุ้งในอินเดียเพิ่ม 43.30% มูลค่า 1.45 พันลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ด “เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้น CPA ธุรกิจกุ้งในอินเดียจากกลุ่ม “เครือเจริญโภคภัณฑ์” และ C.T. Progressive (Investment) ถือหุ้นโดยครอบครัวเจียรวนนท์ มูลค่าประมาณ 1,445 ล้านบาท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ 43.30% ใน C.P.Aquaculture (India) Private Limited (CPA) ซึ่งผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง ฟาร์มและฟักลูกกุ้งและจำหน่ายกุ้งแปรรูปขั้นต้นในประเทศอินเดีย จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) และ C.T. Progressive (Investment) ในราคารวมทั้งสิ้น 3,483 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 1,445 ล้านบาท

ภายหลังการเข้าทำรายการครั้งนี้จะทำให้ CPF ถือหุ้นใน CPA เพิ่มขึ้นจากเดิม 31.70% เป็น 75.00% ส่งผลให้ CPA เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของ CPF

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม CPF เนื่องจากจะทำให้กลุ่ม CPF มีความคล่องตัวในการบริหารและจัดการธุรกิจกุ้งครบวงจรในประเทศอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPF จะได้รับคำตอบแทนจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,478 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 1,028 ล้านบาท และ C.T. Progressive (Investment) Ltd.เป็นบริษัทที่มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (ultimate shareholder) จะได้รับค่าตอบแทนจำนวนรวม 1,005 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 417 ล้านบาท