S ขยายธุรกิจนิคมฯ-ไฟฟ้า เพิ่มรายได้ประจำ ลดเสี่ยง

HoonSmart.com>>”สิงห์ เอสเตท” เทงบ 2,421 ล้านบาทซื้อหุ้นจากบุญรอดบริวเวอรี่ ลุยธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 1,790.56 ไร่ อ.ไชโย จ.อ่างทอง   ขยายลงทุน ธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มรายได้ประจำ ลดเสี่ยงความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว

บริษัทสิงห์ เอสเตท (S) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติให้บริษัทย่อยคือ บริษัท เอส.ไอเอฟ. (S.IF.) ลงทุนซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ปาร์ค อินดัสตรี (PIC) จากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ และซื้อหุ้น 30% ในบริษัท อ่างทองเพาเวอร์ (ATP) การได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี)1 และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จาก Prime Harvestment Ltd. รวมมูลค่ากว่า 3,800 ล้านบาท

สำหรับ PIC เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาดประมาณ 1,790.56 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า และตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยกำหนดมูลค่าชำระราคาค่าหุ้น ประมาณ 510 ล้านบาท นอกจากนี้ PIC ยังมีเงินที่กู้ยืมจากบุญรอด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 640 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะชำระเงินทั้งสองส่วนให้แก่บุญรอดครบถ้วนภายในเดือนธ.ค.2570 รวมถึงงบลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการประมาณ 1,726 ล้านบาท  คาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 2,421 ล้านบาท

ส่วน ATP เป็นผู้ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และไอน้ำที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) อายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม   2559 โดยกำหนดมูลค่าในการชำระราคาค่าหุ้นจากการเข้าทำรายการเป็นเงินจำนวนประมาณ 557 ล้านบาท

บริษัท อ่างทองฯเดิมมี Whitefords United Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ และมีบุญรอด คาดว่าจะเข้าลงทุนครั้งนี้ประมาณ 835 ล้านบาท

การลงทุนครั้งนี้บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจและองค์กร ตลอดจนการกระจายความเสี่ยงจากแหล่งที่มาของรายได้ และฐานรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงขยายธุรกิจให้ครอบคลุมไปถึงธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคเป็นธุรกิจที่จำเป็นในการสนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

สำหรับแหล่งเงินทุนจะประกอบด้วยเงินกู้จากสถาบันการเงิน (อยู่ในระหว่างการเจรจา) และกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ณ สิ้นปี2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 3,378 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท