“ธนายุส โฆสิตสกุล” ขายหุ้น SIMAT กว่า 3.9% เหลือ 1.2%

HoonSmart.cim>> “ธนายุส โฆสิตสกุล” ตัดขายหุ้น SIMAT ออกกว่า 3.9143% เหลือถือในมือ 1.2069%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ธนายุส โฆสิตสกุล จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564 จำนวน 3.9143% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 1.2069% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น SIMAT ปิดตลาด 8 มี.ค.2564 ที่ราคา 5.65 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 189.36 ล้านบาท