บลจ.กรุงศรีตัดขายหุ้น PSL กว่า 0.0784% เหลือถือ 4.9659%

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรีตัดขายหุ้น PSL กว่า 0.0784% เหลือถือในพอร์ต 4.9659%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) เมื่อวันที่ 5 มี.ค.564 จำนวน 1,222,800 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0784% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 77,434,150 หุ้น หรือ 4.9659% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น PSL ปิดตลาด 8 มี.ค.2564 ที่ราคา 12.80 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -0.78% มูลค่าการซื้อขาย 179.80 ล้านบาท