SCC เลิกกิจการ “กระดาษสหไทย”

“ปูนซิเมนต์ไทย” เลิกกิจการ “กระดาษสหไทย” หลังหยุดผลิตกระดาษพิมพ์เขียวทั้งหมดมาตั้งแต่ 1 ต.ค.59 และขายสินทรัพย์เสร็จสิ้น

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (SCC)แจ้งว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท กระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2561 ได้มีมติอนุมัติการเลิกบริษัท กระดาษสหไทยและได้ชำระบัญชีและได้แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีและกําหนดอํานาจผู้ชําระบัญชี รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากได้หยุดกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2559 และได้ดําเนินการขายทรัพย์สินและเรื่องที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นทั้งหมดในปี 2560

บริษัท กระดาษสหไทย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 430 ล้านบาท SCC มีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมคิดเป็น 68.5% ผ่านบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง