ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามชุมนุม มั่วสุมเสี่ยงโควิด ฝ่าฝืนทั้งจำ-ปรับ

HoonSmart.com>> ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฉบับที่ 5 “ห้ามชุมนุม มั่วสุม” ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 5) โดยระบุว่า ปัจจุบันยังพบการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ของบุคคลกลุ่มต่าง ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ภายในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณตลาด ชุมนุมและสถาบันการศึกษาของพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหนนทบุรี จังหวัดนครปฐมและจังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นศูนย์การทางเศรษฐกิจของประเทศ

อีกทั้งยังคงปรากฎสถานการณ์ในลักษณะที่คมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงยังมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนด เช่น การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยและป้องกันการสัมผัสของบุคคลอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ภายในประเทศกระจายไปในวงกว้างและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ข้อ 3 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3 (6) และคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้อง

จึงห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดและอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี