ก.ล.ต.จัดเสวนาออนไลน์ 3 มี.ค. “เจาะประเด็นกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโท”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ “เจาะประเด็น การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโท” 3 มี.ค.นี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานเสวนาเปิดรับฟังความคิดเห็น (public hearing) เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทดสอบความรู้ (knowledge test) ของผู้ลงทุนก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” ในวันที่ 3 มีนาคม 2564

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีและการกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ เช่น (1) พิจารณาจากคุณสมบัติด้านฐานะการเงินและ/หรือด้านความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ส่วนผู้ลงทุนที่ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่กำหนด สามารถลงทุนได้โดยผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) และ (2) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ผู้ลงทุน (knowledge test) ก่อนเริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุน นั้น

ก.ล.ต. จึงได้จัดการเสวนาออนไลน์เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทดังกล่าว ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00-18.30 น. โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดการเสวนา และนางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึงหลักการและที่มาการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโท พร้อมทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ “เจาะประเด็น การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโท” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน และนายสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตลาด

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่ https://bit.ly/3knvOOk ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564