STEC เผยป.ป.ช.ไม่ฟ้อง “บริษัท-เอ็มดี” ถูกกล่าวหาทุจริตโรงไฟฟ้าขนอม

HoonSmart.com>> “ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น” เผยป.ป.ช.ไม่ฟ้องคดีอาญาบริษัทฯ และ “ภาคภูมิ ศรีชำนิ” เอ็มดี กรณีถูกกล่าวหาสนับสนุนกระทำความผิดเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตโรงไฟฟ้าขนอม ยันดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านผลงานปี 63 กำไรลดเหลือ 1,093 ล้านบาท

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า บริษัทฯและนายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ ได้รับหนังสือแจ้งจากป.ป.ช. ว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า บริษัท และนายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมกับพวกรวม 7 คน ร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ กรณีร่วมกันเรียกและรับเงินจากบริษัทรับว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอมเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยทุจริตนั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีอาญาฟ้องบริษัทในฐานะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรการ 86 ได้

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 กำไรสุทธิ 1,093.13 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.72 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,483.64 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.97 บาท