CPALL กำไรปี 63 ลด 28% ปันผล 90 สต. ตั้งงบลงทุนปีนี้ 1.2 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> “ซีพี ออลล์” กำไรปี 63 เหลือ 1.61 หมื่นล้านบาท ลดลง 28% จากงวดปีก่อน ผลกระทบโควิด-19 ฉุดรายได้รวมลดลง 4.3% บอร์ดเคาะปันผล 0.90 บาท ขึ้น XD 5 พ.ค.นี้ พร้อมตั้งงบลงทุนปี 63 กว่า 1.15-1.2 หมื่นล้านบาท ลุยเปิดสาขาใหม่ 700 แห่ง ชงผู้ถือหุ้นขยายวงเงินออกหุ้นกู้เพิ่มอีกไม่เกิน 1 แสนล้านบาท

บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2563 กำไรสุทธิ 16,102.42 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.68 บาท ลดลง 27.93% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 22,343.08 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.38 บาท

ปี 2563 มีรายได้รวม 546,590 ล้านบาท ลดลง 4.3% จากปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจํานวน 525,884 ล้านบาท ลดลง 4.5% เนื่องจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ และกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง รวมถึงผลกระทบจากมาตรการการควบคุมการแพร:ระบาด COVID-19 ทําให้จํานวนลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยลดน้อยลง

ในขณะที่ ธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (ธุรกิจแม็คโคร) ยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการไว้ได้ในระดับหนึ่ง จากการเติบโตของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย และสาขาในประเทศอินเดียและกัมพูชา

รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน แบ่งสัดส่วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่ม 1 รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วน 55% กลุ่ม 2 รายได้จากธุรกิจค้าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเองมีสัดส่วน 37% และกลุ่ม 3 รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยมีสัดส่วน 8% ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีรายได้สูงขึ้น ขณะที่กลุ่ม 1 มีรายได้ลดลงเมื่อเทียบปีก่อน

กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 115,004 ล้านบาท ลดลง 7.9% จากปีก่อน สาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากําไรขั้นต้นสูง ในขณะที่ธุรกิจแม็คโครยังสามารถรักษาการเติบโตของกําไรขั้นต้นได้ และจากการลดลงของกําไรขั้นต้นของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ทําให้อัตรากําไรขั้นต้นในงบการเงินรวมของ CPALL ลดลง 21.9% จาก 22.7% ในปี 2562

ด้านต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 107,858 ล้านบาท ลดลง 3.3% จากปีก่อน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงิน 8,084.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 57% ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได!รับเงินปันผลในวันที่ 6 พ.ค.2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พ.ค.2564

พร้อมทั้งให้ขยายวงเงินการออกหุ้นกู้เพิ่มรวมไม่เกิน 100,000 ล้านบาท เพื่อใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนและรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระและหรือทดแทนหุ้นกู้เดิม ชำระคืนเงินกู้ยืม ไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น และหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท ทั้งนี้เมื่อรวมวงเงินสําหรับการออกครั้งนี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนหน้า รวมวงเงินไม่เกิน 295,000 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณลงทุนในปี 2564 คาดว่าจะใช้ลงทุนประมาณ 11,500-12,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเปิดสาขาใหม่ 3,800-4,000 บาท ปรับปรุงร้านเดิม 2,400-2,500 ล้านบาท โครงการใหม่, บริษัทย่อยและศูนย์กระจายสินค้า 4,000-4,100 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและระบบสารสนเทศ 1,300-1,400 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทวางแผนลงทุนขยายสาขาใหม่ในปีนี้ประมาณ 700 สาขา