KTAM  ปันผล 4 กองทุนอสังหาฯ-โครงสร้างพื้นฐาน

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย แจกข่าวดี เตรียมปันผล 2 กองทุนอสังหาริมทรัพย์หาริมทรัพย์ “ตลาดไท-ซีพี ทาวเวอร์โกรท” 2 กองทุนโครสร้างพื้นฐาน TFFIF-EGATIF จ่ายเงินพร้อมกัน 17 มี.ค.64

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลอีก 4 กองทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 41 ในอัตรา 0.4300 บาท ต่อหน่วย

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.1012 บาท ต่อหน่วย  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 28 ในอัตรา 0.1800 บาท ต่อหน่วย

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 21 ในอัตรา 0.2000 บาท ต่อหน่วย

ทั้ง 4 กองทุนมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 17 มีนาคม 2564 นี้