“ซีวิลเอนจีเนียริง” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้นเข้า SET

HoonSmart.com>> “ซีวิลเอนจีเนียริง” ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต. เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ นำเงินลงทุนซื้อเครื่องจักรขยายกิจการ ชำระคืนเงินกู้ยืม ชูจุดแข็งด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ พร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของไทยที่มีการเติบโตยั่งยืน

ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 700 ล้านบาท แบ่งเป็น 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 500 ล้านบาท

สำหรับเงินที่ได้จากการะดมทุนในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นเงินทุนสำหรับการขยายกิจการ และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อไป

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้างมายาวนานกว่า 50 ปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความชำนาญงานก่อสร้างที่หลากหลาย ตั้งแต่งานก่อสร้างทาง งานทางรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการที่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ ช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งในรูปแบบการดำเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัทฯ หรือรับช่วงงานก่อสร้างขนาดใหญ่จากเอกชนรายอื่นๆ 2. กลุ่มธุรกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและวัสดุก่อสร้างทั่วไป ที่ทำให้บริษัทฯ ได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการก่อสร้าง 3.กลุ่มธุรกิจให้เช่าบริการอสังหาริมทรัพย์ และเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น การให้เช่าและบริการอาคารสำนักงานและให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ก้าวสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ต่อยอดความสำเร็จจากงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐไปยังเจ้าของโครงการที่เป็นบริษัทภาคเอกชน โดยนำจุดแข็งความเชี่ยวชาญวิศวกรรมงานโยธาของทีมบุคลากรและหลักบริหารจัดการสมัยใหม่ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างความได้เปรียบเชิงการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย” นายปิยะดิษฐ์ กล่าว