SPG เผยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ “เทนเดอร์” หุ้นราคา 23 บาท เพิกถอนออกตลาด

HoonSmart.com>> “สยามภัณฑ์กรุ๊ป” เผยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 91.21% เตรียมยื่นเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ เสนอซื้อหุ้นราคา 23 บาท/หุ้น นำหุ้นเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลดภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ลดกฎเกณฑ์ปฏิบัติการเป็นบจ. เพิ่มความคล่องตัวดำเนินธุรกิจ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป (SPG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2564 อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากนางอรศรี ทิพยบุญทองและกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมจำนวน 314.67 ล้านหุ้น คิดเป็น 91.21% ราคาเสนอซื้อ 23 บาทต่อหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อลดภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และลดกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บริษัทต้องปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

SPG เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2541 ขณะที่ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 21.30 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2564

ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อและบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยกำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มี.ค.2564