กองทุนบัวหลวง B-FUTURE , BCAP จ่ายปันผลดีเดย์ 15 ก.พ.

HoonSmart.com>>บลจ.บัวหลวง เตรียมจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน B-FUTURE ลงทุนหุ้นนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก พร้อมกองทุน BCAP ลงทุนหุ้นไทย ดีเดย์ 15 ก.พ. นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ รวม 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) และกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (BCAP) โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และเตรียมจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

สำหรับกองทุน B-FUTURE เตรียมจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 ซึ่งการจ่ายครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 และเมื่อรวมทั้ง 5 ครั้ง B-FUTURE จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 1.21 บาทต่อหน่วยลงทุน

ส่วนกองทุน BCAP เตรียมจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.48939 บาทต่อหน่วยลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 ซึ่งการจ่ายครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 56 แล้วนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2539 และเมื่อรวมทั้ง 56 ครั้ง BCAP จ่ายเงินปันผลแล้วเป็นจำนวน 17.11480902 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุน B-FUTURE มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรม ซึ่งรองรับแนวโน้มการบริโภค การดำเนินธุรกิจและเศรษฐกิจในอนาคต

จากข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กองทุน B-FUTURE ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors – Artificial Intelligence 46.57% โดยกองทุนนี้ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – China Consumer Fund 13.50% ซึ่งกองทุนนี้ลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศจีน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Fintech Fund 7.33% ซึ่งกองทุนนี้เน้นลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) ส่วนที่เหลือผู้จัดการกองทุนลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศเอง

ทั้งนี้ กองทุน B-FUTURE มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลครั้งละไม่เกิน 100% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ส่วนกองทุน BCAP เป็นกองทุนรวมหุ้นไทย ที่เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งกองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตรา 95% จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในแต่ละงวดบัญชี (3 เดือน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น