GIC กองทุนสิงคโปร์ซื้อหุ้น TOP เพิ่ม 0.0751% ขยับถือ 5%

HoonSmart.com>> GIC PRIVATE LIMITEDกองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เก็บหุ้น TOP เข้าพอร์ตเพิ่ม 0.0751% ขยับถือหุ้น 5.0197%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย GIC PRIVATE LIMITED กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ได้มาหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ (TOP) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 จำนวน 1,533,600 หุ้น คิดเป็น 0.0751% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 102,404,038 หุ้น หรือ 5.0197% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น TOP ปิดตลาด 3 ก.พ.2564 ที่ราคา 56.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ +0.44% มูลค่าการซื้อขาย 515.12 ล้านบาท