ก.ล.ต.ลงโทษอดีตผู้บริหารบล.เมย์แบงก์ฯ 4 ปีนำข้อมูลสำคัญ-ความลับธุรกิจไปใช้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.พักการให้ความเห็นชอบ “ภูษิต แก้วมงคลศรี” ขณะกระทำผิดสังกัดบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เป็นเวลา 4 ปี ฐานนำข้อมูลสำคัญและความลับทางธุรกิจของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหารของธุรกิจตลาดทุน 4 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายภูษิต แก้วมงคลศรี ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ บล. กิมเอ็ง ได้นำข้อมูลสำคัญและความลับทางธุรกิจของบล.กิมเอ็ง ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และต่อมานายภูษิตได้ลาออกจาก บล. กิมเอ็ง

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายภูษิตไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งมีผลทำให้นายภูษิตไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของธุรกิจตลาดทุนตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารซึ่งมีบทบาทในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน