โบรกฯ ส่ง “พิเชษฐ-ไพบูลย์” นั่งบอร์ดตลาดหลักทรัพย์

HoonSmart.com>> โบรกเกอร์ โหวตเลือก “พิเชษฐ สิทธิอำนวย – ไพบูลย์ นลินทรางกูร” นั่งบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ มีผล 5 ก.พ.64-4 ก.พ.67

พิเชษฐ สิทธิอำนวย

รายงานข่าวจากที่ประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2564 ได้มีมติเลือก นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือก นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายใหม่แทนผู้ที่ครบวาระ โดยทั้งสองรายจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 – 4 ก.พ.2567

ไพบูลย์ นลินทรางกูร

ทั้งนี้ ตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดว่า เมื่อครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก พ้นจากตำแหน่งจำนวนฝ่ายละกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการแต่ละฝ่ายโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการพ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะมีผลให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สมาชิกเลือกตั้ง 2 ราย ได้แก่ นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ 4 ก.พ.2564

สำหรับรายชื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 11 ราย ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 ได้แก่ 1.นางกุลภัทรา สิโรดม 2.นายธิติ ตันติกุลานันท์ 3.นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ 4.นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 5.นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย 6.นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 7.นางวรวรรณ ธาราภูมิ 8.นายเสรี นนทสูติ 9.นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 10.นายอนุชิต อนุชิตานุกูลและ 11.นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป