SAMTEL ติดตั้งอุปกรณ์การศึกษา DLTV-ระบบ Cyber รวม 469 ลบ.

HoonSmart.com>> “สามารถเทลคอม” เผย “สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเซ็นสัญญา 2 โครงการใหม่ “ติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนปลายทาง 1,441 โรงเรียน” มูลค่า 380 ล้านบาท “ซื้อขายชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย Cyber Intelligence” กรมตำรวจ มูลค่า 189 ล้านบาท

บริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่า บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 99.99% ได้รับงานจ้างโครงการต่าง รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ มูลค่ารวม 469 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2564 บริษัทย่อยฯ ได้ลงนามกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนปลายทาง 1,441 โรงเรียน มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 380 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยกำหนดส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และมีเงื่อนไขการชําระเงินแบ่งออกเป็น 4 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ได้ลงนามกับกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในสัญญาซื้อขายชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย Cyber Intelligence จํานวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 มูลค่าโครงการ 189 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยกำหนดส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายภายในวันที่ 12 ก.ค.2564 และมีเงื่อนไขการชําระเงินเมื่อได้รับมอบสิ่งของครบถ้วนแล้ว