ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง TQR เตรียมขาย 60 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง TQR  ขาย IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนตลาด mai ไตรมาสแรกปีนี้ โชว์ 9 เดือนแรกกำไรโตสูงสุด ทุบสถิติใหม่

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที คิว อาร์  (TQR) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ของ TQR ในวันที่ 20 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น โดยเพิ่มทุนจาก 170 ล้านหุ้น เป็น 230 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์ ) 0.50 บาท คิดเป็น 26.09% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคาดว่า จะเสนอขายหุ้นไอพีโอ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในไตรมาส 1 ของปี 2564

สำหรับ TQR ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) โดยให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร  ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย (Cedant) เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมโดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที่สำคัญ

อาทิ คำเสนอขอเอาประกันภัยต่อ (offer) ประเภทของงาน เงื่อนไขการเอาประกันภัยต่อ ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าของ TQR ทั้งบริษัทประกันภัย(Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่ ๆ ร่วมกับคู่ค้า ตลอดจน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศ และนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย และประสานงานให้คู่ค้าของ บริษัทฯ สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและลดความเสี่ยงทางธุรกิจของคู่ค้า ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์  (TQR) กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน นำไปลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ ,  การลงทุนพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) สำหรับธุรกิจการประกันภัย รวมทั้งใช้เป็นเงินลงทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังปี 2560 – 2562 บริษัทมีรายได้รวม 104.96 ล้านบาท 153.75 ล้านบาท 132.49 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 160.47 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 57.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากกลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน

กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 – 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 23.62 ล้านบาท 32.88 ล้านบาท 44.04 ล้านบาทตามลำดับ โดยในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรสุทธิ 68.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.54% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 38.22 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทในปี 2555

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มาจากรายได้หลักจากการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่านายหน้าประกันภัยต่อ จากบริษัทรับประกันภัยต่อ คิดเป็นสัดส่วนกว่า 92.00% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ