บ.ลูก CPF ลงขันตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจ “ภัตตาคาร”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) แจ้งว่า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPF ได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ ทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจภัตตาคาร โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นดังกล่าวถือหุ้นโดย CPFTH ในสัดส่วน 51% อีก 45% ถือหุ้นโดยนิติบุคคลสัญชาติไต้หวัน 1 ราย และที่เหลืออีก 4% ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 3 รายและสัญชาติไต้หวัน 1 ราย