SUN ทุ่ม 125 ลบ.ซื้อที่ดิน 1 พันไร่ปลูกข้าวโพดสร้างความมั่นคงวัตถุดิบ

HoonSmart.com>> บอร์ดซันสวีท อนุมัติซื้อที่ดิน 1,007 ไร่ อำเภอแม่วง เชียงใหม่ รองรับการปลูกข้าวโพดหวานและพืชทางเกษตรอื่นๆ สร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ

บริษัท ซันสวีท (SUN) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อที่ดินจากนายยศเมธา จันทรวิโรจน์ จำนวน 224 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,007 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา พื้นที่ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วง จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 125 ล้านบาท สำหรับรองรับการปลูกข้าวโพดหวานและพืชทางการเกษตรอื่น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ

ฝ่ายบริหารพิจาณาแล้วเห็นว่าพื้นที่มีความเหมาะสมในการทำแปลงเพาะปลูกข้าวโพดหวานและพืชทางการเกษตรอื่นและนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้พัฒนาการเพาะปลูก เพื่อบริหารความเสี่ยงในการรับวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การเข้าทำรายการซื้อที่ดินในทางบัญชีไม่มีประเด็นเรื่องค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นจึงไม่กระทบกับกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งในอนาคตบริษัทสามารถนำที่ดินไปก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทได้

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อที่ดินมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท