MTL มอบเงินสนับสนุน “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ”

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ” จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อมอบให้แก่ประชาชนและอาสาดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมส่งมอบกรมธรรม์ดังกล่าวให้แก่ เจริญฤทธิ์ สงวนสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับมอบผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference) พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก