MPG เพิ่มทุน 1,955.51 ล้านหุ้นขาย RO 1 ต่อ 2 ราคา 0.10 บาท

HoonSmart.com>> บอร์ด “เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น” เคาะเพิ่มทุน จำนวน 1,955.51 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 1 ต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคา 0.10 บาท เปิดจอง 15-19 ก.พ.64 พร้อมแต่งตั้ง “สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา” นั่ง CEO มีผล 11 ม.ค.64

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น (MPG) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,955.51 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาทต่อหุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) อัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาจองซื้อหุ้นละ 0.10 บาท มูลค่าไม่เกิน 195.55 ล้านบาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 15-19 ก.พ.2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 ก.ย.2563 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ.มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ม.ค. 2564 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) 22 ม.ค. 2564

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติแต่งตั้ง นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35-37 เพื่อประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกจำหน่ายนำเข้าส่งออกผลิต รับจ้างผลิต ฝากขายและเป็นนายหน้าหรือตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เวชสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ฯลฯ

ข้อ 36. ประกอบกิจการเพาะปลูก วิจัย ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรและพันธุ์พืช และข้อ 37. ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย