ตลท.แถลงทิศทางปี 64 ก้าวต่อไปตลาดทุนไทย สู่ความแข็งแกร่งของปท.

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมแถลงทิศทางการดำเนินงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 Live ผ่านทางออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Redefine Thai Capital Market Resiliency…ก้าวต่อไปตลาดทุนไทย สู่ความแข็งแกร่งของประเทศ” บูรณาการด้านนวัตกรรม สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน ภายใต้กรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ 1) สร้างการเติบโตในตลาดทุน (Market Growth) 2) ขยายโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Expansion) 3) ขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental Solutions & Social Development) 4) เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและศักยภาพบุคลากร (Continuous Improvement & Talent Empowerment)