บอร์ดก.ล.ต.ตั้ง “กุลภัทรา-ประสาร-อนุชิต” นั่งกรรมการตลท.มีผล 5 ก.พ.64

HoonSmart.com>> บอร์ดก.ล.ต. แต่งตั้ง “กุลภัทรา สิโรดม-ประสาร ไตรรัตน์วรกุล-อนุชิต อนุชิตานุกูล” ดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วาระ 3 ปี มีผล 5 ก.พ.64

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นางกุลภัทรา สิโรดม (2) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล และ (3) นายอนุชิต อนุชิตานุกูล โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ได้แก่ (1) นายชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ (2) นายจรัมพร โชติกเสถียร และ (3) นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์