“ชินชัย ลีนะบรรจง” ขยับถือ DIMET กว่า 11.60%

“ไดเมท (สยาม)” เผย “ชินชัย ลีนะบรรจง” ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ หนุนถือหุ้น 11.60% ยันไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายธุรกิจ

บริษัท ไดเมท (สยาม) หรือ DIMET แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ว่า นายชินชัย ลีนะบรรจง ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนและได้จองซื้อหุ้นเกินสิทะตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของนายชินชัย ส่งผลให้การถือครองหุ้นหลังการได้มาในครั้งนี้คิดเป็น 11.60% ถือเพิ่มขึ้น 9.48%

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นหลังเพิ่มทุน อันดับแรกถือโดย บริษัทเอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 24.978% อันดับสอง นายชินชัย ลีนะบรรจง 11.601% อันดับสาม บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6.477% อันดับสี่ นายจิตรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา 2.260% อันดับห้า นายกฤษฎา ตันเปาว์ 2.166% เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนทำรายการ ณ ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 3 พ.ค.2561 ทั้ง 5 ลำดับถือหุ้นในสัดส่วน 24.996%, 4.867%, 3.622%, 2.260% และ 2.166%

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด