CMDF เปิดยื่นขอทุนโครงการ-วิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนถึง 31 มี.ค.64

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ขอเชิญผู้สนใจร่วมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ยื่นสมัครขอรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ CMDF สนับสนุนการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุนอันจะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการเติบโตอย่างมีคุณภาพของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem ให้รองรับการดำเนินธุรกิจของตลาดทุนและการแข่งขันในอนาคตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง