รายย่อยรวมหุ้น POLAR เปิดประชุมเลือก 5 กก.ใหม่

“ทิศชวน – อนุวิทย์” นำทัพรายย่อยรวมหุ้น 10% เรียกประชุมวิสามัญ POLAR 26 ส.ค.นี้ วาระสำคัญเลือกตั้งกรรมการ 5 คน

นายทิศชวน นานาวราทร และนายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท โพลาริส (POLAR) มีหุ้นนับรวมกันได้ 10.56% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ POLAR ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือของให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นี้ เวลา 9.00 น. :สถานที่โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี

วาระการประชุมที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ , แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง , เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามและแต่งตั้งประธานกรรมการ

ทั้งนี้เสนอชื่อบุคคล 5 คน เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง ประกอบด้วย นายทิศชวน นานาวราทร , นางอรษา ธีระกุล , นายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล , นายการชยุต ตันติเสเวกุล และนายธีธัช ธีระกุล โดยเสนอให้นายทิศชวน เป็นประธานกรรมการ

ก่อนหน้านี้ นายทิศชวน และนายอนุวิทย์ เคยเข้าชื้อขอให้คณะกรรมการบริษัท จัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับจากที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 พ.ค.นี้ หรือกำหนดการประชุมภายใน 15 ก.ค. 2561 แล้ว แต่บริษัท ฯ ไม่จัดประชุม กระทั่งมีการเข้าชื่อกันครั้งที่ 2 นี้ จึงกำหนดจัดประชุมในวันที่ 26 ส.ค.ที่จะถึง