ธปท.ปรับแผนออกพันธบัตรปี 64 สอดรับผู้ลงทุนหลังตลาดผันผวนสูง

HoonSmart.com>> ธปท.ปรับแผนออกพันธบัตรปี 64 คำนึงถึงความต้องการลงทุนอาจปรับเปลี่ยนรวดเร็วตามภาวะตลาดผันผวนสูง แผนกู้เงินภาครัฐรองรับมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด ประกาศยกเลิกประมูลพันธบัตรอายุ 2 สัปดาห์ พร้อมออกพันธบัตรประเภทใหม่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพันธบัตร ธปท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ธปท. ได้สื่อสารเกี่ยวกับแผนการออกพันธบัตร ธปท. ประจำปีมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดสามารถวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น นั้น

ในปี 2564 ธปท. พิจารณาปรับแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยคำนึงถึงความต้องการลงทุนที่อาจปรับเปลี่ยนรวดเร็วภายใต้ภาวะตลาดที่ยังมีความผันผวนสูง รวมทั้งแผนการกู้เงินของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก Covid-19 ทั้งนี้ ธปท. และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรภาครัฐในภาพรวม เพื่อให้การออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน โดยมีการจัดแบ่งรุ่นอายุระหว่างพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตร ธปท. ขณะที่การกำหนดวงเงินประมูลพันธบัตรแต่ละรุ่นจะพิจารณาอุปทานรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธปท. ได้ออกพันธบัตรประเภทใหม่ที่อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่

แผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังนี้

1. การงดประมูลพันธบัตร ธปท. บางรุ่นอายุที่กระทรวงการคลังวางแผนออกทดแทน ในปี 2564 ธปท. จะไม่ประมูลพันธบัตรอายุ 6 เดือน และ 3 ปี ซึ่งเป็นรุ่นอายุที่ สบน. วางแผนประมูลเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ (สำหรับพันธบัตร ธปท. อายุ 3 ปี จะยังคงการประมูลในเดือนมกราคม เพื่อ re-open พันธบัตรรุ่น BOT239A เป็นครั้งสุดท้าย) ทั้งนี้ ธปท. อาจพิจารณากลับมาประมูลพันธบัตรทั้งสองรุ่นอายุตามความเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีที่ สบน. วางแผนออกพันธบัตรระยะสั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดย ธปท. จะแจ้งให้ตลาดทราบล่วงหน้า

นอกจากนี้ ธปท. จะยกเลิกการประมูลพันธบัตรอายุ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดยที่ผ่านมา ธปท. ออกพันธบัตรอายุดังกล่าวโดยการประกาศวงเงินประมูลรายสัปดาห์ล่วงหน้าเพียง 1-2 วัน เพื่อช่วยบริหารสภาพคล่องระยะสั้นในตลาดเงินในบางช่วงที่อาจมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ดี เครื่องมือการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นในตลาดเงินมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จึงไม่มีความจำเป็นต้องออกพันธบัตรระยะดังกล่าว

2. การออกพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวรุ่นใหม่ ธปท. จะยกเลิกการประมูลพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRB) ที่อิงอัตราดอกเบี้ย BIBOR และเริ่มการประมูล FRB ประเภทใหม่ที่อิงอัตราดอกเบี้ย THOR เพื่อส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในธุรกรรมทางการเงิน และเพิ่มทางเลือกการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ธปท. จะเริ่มประมูลพันธบัตร FRB อิงอัตราดอกเบี้ย THOR ระยะ 6 เดือน ในเดือนมีนาคม 2564 โดยจะประมูลเดือนละครั้งในวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ ธปท. อาจพิจารณาเพิ่มรุ่นอายุ ความถี่ และวงเงินประมูลพันธบัตร FRB อิงอัตราดอกเบี้ย THOR ตามภาวะตลาดและความต้องการลงทุนในระยะต่อไป

สำหรับการประมูลพันธบัตรรายเดือน ธปท. จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมถึงการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา โดย ธปท. จะประสานงานกับ สบน. อย่างใกล้ชิด และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท. ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทาง website ของ ธปท. เช่นที่เคยปฏิบัติมา 

ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์การปรับวงเงินประมูลพันธบัตร ธปท. ระหว่างเดือน ในกรณีที่ตลาดการเงินมีความผันผวนสูงจนส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดเงินหรือตลาดพันธบัตรเปลี่ยนจากที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะแจ้งให้ตลาดทราบอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันประมูลพันธบัตร