TRN ตั้งบ.ย่อยในสหรัฐฯ นำเข้า-จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม

HoonSmart.com>> “ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้” ตั้งบริษัทย่อยในสหรัฐฯ เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ (TRN) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2563 อนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อบริษัท TNR USA INC. โดยถือหุ้น 100% ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ วัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท โดยใช้แหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน คาดจดทะเบียนจัดตั้งภายใน 3 เดือน