UWC ซื้อหุ้นเพิ่มทุน DIMET เกินสิทธิขยับถือ 24.978%

ก.ล.ต.ได้รับแจ้ง UWC ถือหุ้น DIMET เพิ่ม 17.419% หนุนถือ 24.978% หลังซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท เอื้อวิทยา (UWC) ได้มาหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยาม) (DIMET) เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2561 จำนวน 93,700,000 หุ้น หรือ 17.419% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาจำนวน 134,357,683 หุ้น คิดเป็น 24.978% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือจำนวน

ทั้งนี้ UWC ระบุว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ