“ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์” ตัดขาย PTG ออก 4.79 แสนหุ้นยังถือ 4.9842%

HoonSmart.com>> “ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์” ตัดขายหุ้น PTG จำนวน 4.79 แสนหุ้น กว่า 0.0286% เหลือถือหุ้น 4.9842%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 จำนวน 479,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 0.0286% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 83,237,300 หุ้น หรือ คิดเป็น 4.9842% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น PTG ปิดตลาด 22 ธ.ค.2563 อยู่ที่ 6.40 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 232.44 ล้านบาท