“สุเมธ ดารกานนท์” ขาย UPF กว่า 4.7123% นิติพันธุ์ ดารกานนท์ซื้อ 1.3346%

HoonSmart.com>> “สุเมธ ดารกานนท์” ตัดขายหุ้น UPF กว่า 4.7123% เหลือถือ 7.8862% ด้าน “นิติพันธุ์ ดารกานนท์” ซื้อ UPF เข้าพอร์ต 1.3346% ขยับถือ 6.047%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายสุเมธ ดารกานนท์ รายงานจำหน่ายหุ้นบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ (UPF) เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 จำนวน 4.7123% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้แก่นายนิติพันธุ์ ดารกานนท์ เหลือถือหุ้น 7.8862% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านนายนิติพันธุ์ ดารกานนท์ รายงานการได้มาหุ้น UPF เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2563 จำนวน 1.3346% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 6.047% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ