NER ปลื้มสำนักหักบัญชีรับรองยางแผ่นรมควันชั้น 3

HoonSmart.com>> “นอร์ทอีส รับเบอร์” ปลื้มติดโผ 1 ใน 6 ได้รับการประกาศชื่อสำนักหักบัญชีผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ได้รับการรับรอง (Approved Manufacturer List)

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการประกาศชื่อจากบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ได้รับการรับรอง (Approved Manufacturer List) จากรายชื่อที่ประกาศออกมาทั้งหมด 6 บริษัท

ตามที่ข้อบังคับ ของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล้วงหน้า ) หลักเกณฑ์ 410 กำหนดให้สำนักหักบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ตลอดจนการชําระค่าธรรมเนียมของสมาชิกที่เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและสำนักหักบัญชีได้ออกประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ได้รับการรับรอง (Approved Manufacturer List) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นั้น ทางสำนักงานหักบัญชีขอยกเลิกประกาศ ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดังกล่าว และขอกําหนดรายชื่อผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ได้รับการรับรอง (Approved Manufacturer List) โดยประกาศใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป