ASIAN ออกมาตรการรับมือโควิดสร้างความมั่นใจ รง.มหาชัยปลอดภัย

HoonSmart.com>> “เอเซี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น” ออกมาตรการรับมือโควิดรอบใหม่ สร้างความมั่นใจโรงงาน 2 แห่งที่มหาชัย สมุทรสาครปลอดภัย

บริษัท เอเซี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) ชี้แจงสถานการณ์และมาตรการของกลุ่มกรณีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาครว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ภายใต้การดำเนินการของทีมบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ของกลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศในช่วงเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาและเนื่องด้วยบริษัทฯ มีสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่งนั้น บริษัทได้ออกคำสั่งตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจสถานประกอบการของบริษัทมีความปลอดภัยจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1. ให้ทีมบริหารจัดการฯ จัดการประชุมเพื่อทบทวนมาตรการป้องกันต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อควรปฏิบัติของพนักงาน ทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและพนักงานที่ต้องมีการติดต่อกับบุคคลภายนอก มาตรการด้านการรักษาความสะอาดมาตรการคัดกรอง ตลอดจนทบทวนความมีประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารที่จำเป็น ทั้งในระหว่างทีมบริหารจัดการฯหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ การสื่อสารกับพนักงานทุกระดับ และการสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

2. ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำสถานประกอบการทุกแห่งในเครือเอเชี่ยน สำรวจความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบริเวณโรงงาน พบว่าทุกแห่งมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน

3. ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เร่งสอบสวนพนักงานในสังกัดทุกระดับ เพื่อคัดกรองหากพนักงานที่มีประวัติเสี่ยงในเบื้องต้น ได้แก่ พนักงานที่มีการเดินทางไปยังตลาดกลางกุ้ง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ/หรือพนักงานที่มีที่พักอยู่ที่หอพักศรีเมือง เพื่อทำการขึ้นทะเบียนและบันทึกประวัติตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ผ่านมาเพียงพอที่จะให้ความมั่นใจกับพนักงานและบุคคลภายนอกที่ยังจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ยังสถานประกอบการของบริษัทว่า สถานประกอบการของบริษัทมีความปลอดภัยจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคน รับทราบและปฏิบัติตามประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมั่นใจว่า พนักงานของบริษัททุกคนจะไม่หลบเลี่ยง ปกปิด ฝ่าฝืน หรือแจ้งข้อมูลเท็จ เพราะการกระทำดังกล่าวมีความผิดทั้งทางวินัย และเป็นความผิดทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทพร้อมจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยบทลงโทษสูงสุด

อีกทั้ง ยังออกมาตรการเพิ่มเติมโดยไม่อนุญาตให้ผู้มีประวัติเดินทางไปยังตลาดกลางกุ้ง ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563 เป็นต้นมา เดินทางเข้ามาให้บริเวณสถานประกอบการของบริษัทโดยเด็ดขาด ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.2563 จนถึงวันที่ 4 ม.ค.2564 เพื่อปกป้องพนักงานและสถานประกอบการของบริษัทให้ดีที่สุด