ก.ล.ต.เปิดยื่นขอความเห็นชอบผู้ออกแบบการลงทุน

ก.ล.ต.เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน ให้บริการครบวงจร ทั้งคำแนะนำและทางเลือกในการลงทุน เป้าหมายให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน (wealth advisor) ที่ครบวงจร เสนอบริการคำแนะนำและทางเลือกในการลงทุน ให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีบทบาทร่วมสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทย

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่แสดงความสนใจเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนกว่า 40 ราย โดยผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และมีความพร้อมให้บริการ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การขอรับความเห็นชอบมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.2561

เลขาธิการ กล่าวว่า ก.ล.ต.มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตลาดทุนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นแหล่งสะสมความมั่นคงทางการเงินระยะยาว อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา การได้รับคำแนะนำหรือการวางแผนทางการเงินมักจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง จึงเป็นที่มาที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดทำโครงการ Wealth Advice for All เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนมุ่งเน้นการนำเสนอบริการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำ”

สำหรับผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนสามารถเลือกให้บริการออกแบบการลงทุนได้หลากหลายตามรูปแบบการทำธุรกิจของตนเอง โดยต้องอยู่ภายใต้ประเภทใบอนุญาตที่ได้รับ และมีระบบงานการให้บริการออกแบบการลงทุนครบทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจและทำความเข้าใจลูกค้า (2) การกำหนดโครงสร้างการลงทุน (3) การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (4) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน และ (5) การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า

“ผู้ประกอบธุรกิจมีบทบาทสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการทำให้คนไทยมีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว ซึ่งจะต้องคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและติดตามการลงทุนรวมถึงแนะนำให้ปรับปรุงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ” นายรพี กล่าวเสริม