ศบศ.ไฟเขียว “คนละครึ่งเฟส 2” อีก 5 ล้านสิทธิ์เพิ่มเงินเป็น 3,500 บาท/ราย

HoonSmart.com>> ศบศ.เคาะ “คนละครึ่งเฟส 2” อีก 5 ล้านราย วงเงิน 3,500 บาทต่อราย ส่วนผู้ได้สิทธิในเฟสแรกได้เพิ่มคนละ 500 บาท ระยะเวลาใช้สิทธิถึง 31 มี.ค.64 เพิ่มเงินสวัสดิการแห่งรัฐผู้ถือบัตร 500 บาท/คน ระยะเวลา 3 เดือน เพิ่มสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเป็น 15 คืน ขยายเวลาถึง 30 เม.ย.64 เพิ่มตั๋วเครื่องบินเป็น 3 พันบาท/สิทธิ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ช่วยค่าใช้จ่ายผ่านทัวร์ 5,000 บาท

การประชุมศูนย์บริการสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่สอง รูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะร่วมจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มอีก 5 ล้านคน วงเงินคนละ 3,500 บาท

สำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่งระยะที่หนึ่งเนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กำหนดยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองได้ มีกำหนดวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.64 พร้อมกับเพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่หนึ่งอีกคนละ 500 บาท ขยายระยะเวลาใช้สิทธิถึงวันที่ 31 มี.ค.64

มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตร 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.64

นอกจากนี้มีในส่วนของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เช่นเพิ่มสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเป็น 15 คืน ขยายเวลาถึง 30 เม.ย.64 เพิ่มตั๋วเครื่องบินเป็น 3,000 บาท/สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งปรับปรุงโครงการกำลังใจ เปิดให้บริษัทนำเที่ยวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของโครงการ เปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกรายการนำเที่ยวภายในวันที่ 15 ธ.ค.63

พร้อมทั้งเห็นชอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป และจะต้องเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยมีระยะเวลาของโปรแกรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน และเดินทางท่องเที่ยวได้เฉพาะวันธรรมดา (เข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี) ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรมไม่น้อยกว่า 12,500 บาท/คน/โปรแกรม และรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายคนละ 5,000 บาท สำหรับบริษัทนำเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนดำเนินธุรกิจก่อนวันที่ 1 ม.ค.63

ทั้งนี้บริษัทนำเที่ยวแต่ละรายสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านโครงการได้ไม่เกิน 3,000 ราย ระยะเวลาการดำเนินการ 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) มองขยายสิทธิ์คนละครึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีกและอาหารเครื่องดื่ม BJC, MAKRO, ICHI, TKN

บล.ฟินันเซียไซรัส มองบวกกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ได้แก่ MAKRO, CBG, OSP, ICHI